LOGOPEDIE

Pro správnou podobu řeči, zvláště v češtině je důležitý správně fungující uzávěr měkkého patra k zadní stěně hltanu (patrohltanový uzávěr). Jeho principem jsou 2 svalové kličky táhnoucí proti sobě. První je tvořena svaly měkkého patra a druhá svaly hltanu. Výsledkem tohoto jevu je přitažení měkkého patra k hltanu a tím pádem oddělení dutiny ústní od dutiny nosní. Při nedostatečnosti tohoto uzávěru uniká proud vzduchu do nosu a vzniká otevřená huhňavost.

Palatolálií nazýváme narušenou komunikační schopnost pacienta na základě rozštěpové vady. Charakteristickými znaky palatolalie je „nosovost“ řeči, porucha výslovnosti a obtížně srozumitelná řeč dítěte. Zvuk souhlásek je u palatolalie změněn v důsledku slyšitelného úniku vzduchu nosem (přídatné nosní šelesty) a tím pádem nevzniká dostatečným tlak vzduchu, potřebný k vytváření hlásek na odpovídajících místech. Stupeň palatolalie závisí na rozsahu rozštěpu, na postižení čelisti a chrupu, na přítomnosti poruchy sluchu, na mentálních schopnostech a vlivech okolního prostředí a samozřejmě na včasnosti a kompletnosti léčebné péče.

V léčbě řečových poruch je nutná dobrá spolupráce rodičů s foniatrem, logopedem a ušním lékařem. V rámci komplexní logopedické péče v místě bydliště je na prvním místě poučení rodičů, jak u dítěte podněcovat rozvoj řeči (napodobování zvuků, řečové vzory, stimulující prostředí pro dítě, zpěv apod.).  Po operaci patra jsou vhodné masáže patra a různá cvičení na usměrňování proudu vydechovaného vzduchu a obličejové mimiky.

Jakmile je dítě schopno po operaci spolupracovat s logopedem, začíná individuální logopedická léčba, která je nutná u 50 – 80% dětí. Nejdříve se upravuje výslovnost samohlásek a poté postupně úprava hlásek tvořených rtem, zuby, patrem a jazykem. Vyvozené hlásky jsou vždy fixovány a automatizovány do normální řeči. Průběžně je procvičován patrohltanový uzávěr. Do 2-3 let věku by měl foniatr posoudit a kvalitu patrohltanového uzávěru a ve spolupráci s chirurgem naplánovat eventuelní možnou korekční operaci. Léčba palatolalie by měla být záležitostí předškolního věku, zcela správné řeči se dá docílit u dětí do věku šesti let.

Zdroj: www.rozstep.cz

JAK SPRÁVNĚ ZVOLIT LOGOPEDA PRO DÍTĚ S ROZŠTĚPEM V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

Dítě s rozštěpem by mělo navštěvovat min. 1x ročně (dle doporučení i častěji) klinického logopeda rozštěpového centra  a také klinického logopeda v místě bydliště. Návštěvy logopeda v místě bydliště jsou častější, záleží na potřebné péči.

Seznam klinických logopedů naleznete na stánkách Asociace klinických logopedů: ZDE

V ČR v poslední době narůstá „dvojkolejnost“ péče – ta je důsledkem toho, že klinický logoped i logoped ve školství mají stejné základní VŠ vzdělání – t.č. na pedagogických fakultách (speciální pedagogika, státnice a diplomová práce z logopedie a surdopedie). Po nástupu do praxe se ale okamžitě projeví rozdíly mezi kvalifikací pro zdravotnictví (výrazně náročnější na teoretické i praktické znalosti) a kvalifikací pro školství  (kde je logopedická péče nejčastěji redukována na úpravu výslovnosti u dětí předškolního a školního věku).

  • Logoped ve zdravotnictví (klinický) má  ze zákona povinnou postgraduální specializační přípravu v oboru klinická logopedie, zakončenou atestací, v délce  nejméně 3 ½ roku při plném pracovním úvazku. Klinickým logopedem se stává až po atestaci  (podobné podmínky jako u lékařů) . Tato povinnost je dána zákonem 96/2004 Sb.a souvisejícími vyhláškami.  K samostatné práci  musí mít klinický logoped  Registraci Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu povolání bez odborného dohledu. Poskytuje logopedickou  vysoce specializovanou péči  osobám všech věkových kategorií (od narození do vysokého senia)  se všemi druhy poruch komunikace  (vady a poruchy sluchu, vady a poruchy řeči, ztráta řeči po úrazech hlavy a cévních mozkových příhodách, vývojové poruchy řeči, poruchy polykání, demence atd). Činnosti, pro které je klinický logoped plně kvalifikován, jsou dány zákonem 55/2011Sb., § 124. (diagnostika i terapie).
  •  Logoped ve školství (speciální školy, speciálně pedagogická centra) žádnou podobnou povinnost  vzdělávat se  n e m á.  Školští pracovníci, bohužel, často nerespektují dosavadní terapeutické postupy, a po zařazení dítěte do školy  rodiče nabádají, aby již s dítětem ke klinickému logopedovi nechodili.  Velmi často také nerespektují lékařské zprávy. Nejsou speciálně školeni pro diagnostiku – záměny diagnóz a tím i použití  chybných terapeutických postupů  vůbec nejsou výjimkou .
  • Učitelky mateřských škol, které se také považují za „logopedky“, mají několikahodinový až tříměsíční kurz, bez jakékoli klinické praxe. Při úpravě artikulace, na kterou logopedickou péči redukují, postupují dle příruček. Právě jsou to nejčastěji ony, kdo i přes protest rodičů v MŠ dítěti upravují výslovnost, protože nepoznají, že jde o jinou diagnózu než o prostou patlavost. (např. v případě, že dítě má vývojovou dysfázii, tento přístup může zcela zmařit veškerou dosavadní odbornou péči – u této dg. je terapie zaměřená jen na  úpravu výslovnosti  kontraindikací).

 Zdroj: www.zanovymusmevem.cz

Přečtěte si na našem webu:

  • VÝVOJ ŘEČI – jak se vyvíjí řeč dítěte od narození do předškolního věku, jaký vliv má rozštěp patra na tento vývoj a co dítěti nejvíce pomůže,a by tímto vývojem prošlo co nejlépe.
  • PALATOLÁLIE – narušená komunikační schopnost, která je spojena s rozštěpem patra (případně s rozštěpem rtu a patra).

 

Doporučujeme:

Logoepdické CD Nešišlej! skladatelky a textařky Amálky K. Třebické

Palatolalie – Logoped Online.cz

 

ZKUŠENOSTI RODIČŮ

Na stránkách Mikulky si můžete vybrat z dlouhé řady logopedických básniček a textů k procvičování správné výslovnosti Vašich dětí. Stránku najdete ZDE