ORTODONTICKÁ LÉČBA

Vrozená vývojová vada – rozštěp obličeje často způsobuje velké nepravidelnosti chrupu, mohou chybět zárodky některých zubů nebo naopak se v postižené čelisti mohou vyskytnout zuby přespočetné. Ortodontická léčba je u rozštěpových vad obličeje nutnou a nedílnou součástí komplexní léčby.

Cílem ortodontické léčby

je vyrovnání zubů v obou čelistech, dosažení dobré artikulace zubních oblouků (to znamená dobře do sebe zapadajících zubů v horní i dolní čelisti), čímž se zlepší estetika, ale i funkce chrupu. Pokud nejsou založeny všechny stálé zuby, je možné pomocí ortodontické léčby mezery po chybějících zubech uzavřít nebo mezery naopak dobře připravit pro nahrazení nezaložených zubů. Jak probíhá implantologická léčba se můžete dozvědět ze zkušeností Hynka Šibala. Děkujeme jemu i jeho mamince za sdílení.

Před zahájením ortodontické léčby je třeba stanovit léčebný plán, podle kterého se bude při léčbě postupovat. K sestavení plánu ortodontické léčby je nutné pečlivé vstupní vyšetření pacienta, při kterém se zhotoví otisky chrupu, RTG snímky a fotografie obličeje a chrupu. S vypracovaným léčebným plánem vás lékař pečlivě seznámí a budete-li s ním souhlasit, stává se tento plán léčby závazným. Není možné plán v průběhu léčby bezdůvodně měnit, ustoupit od plánovaných extrakcí zubů, léčit pouze v jedné čelisti, upustit od chirurgických zákroků nebo protetických zákroků, které byly před započetím léčby naplánovány. Nedokončení ortodontické léčby dle původního plánu znamená nefunkční, nestabilní a esteticky neuspokojivý výsledek.

Změna původního plánu léčby může nastat při již probíhající léčbě v případě, že u dítěte není příznivý růst čelistí, v případě úrazu během léčby či ztrátě některého zubu. Případně z jiných závažných důvodů, kdy musí dojít k urychlenému ukončení ortodontické léčby.

 K léčbě se používají ortodontické aparáty, které mohou být snímatelné nebo fixní.

Snímatelné aparáty

(ty, které si pacient sám vyjímá z úst)

Pomocí těchto aparátů je potřeba vytvarovat jednotlivé segmenty horní čelisti do vyhovujícího zubního oblouku ještě před implantací kostního štěpu do rozštěpového defektu v alveolární kosti horní čelisti. V některých případech se s ortodoncií začíná již v útlém věku, okolo třetího roku života, a to zejména u dětí s opožděným vývojem a nepříznivým růstem v horní čelisti postižené rozštěpem.

Snímatelné aparáty hradí pojišťovny v plné výši.

Fixní aparáty

(pacient je nesnímá, jsou pevně fixovány)

tvoří kovové zámečky a kroužky, které jsou po dobu ortodontické léčby nalepeny na zubech. Do zámků a kroužků se vkládají drátěné oblouky, které postupně tvarují ideální zubní oblouk nebo se jejich pomocí zuby posunují na určené místo. Fixní aparáty jsou určené k léčbě stálých zubů. Průměrná doba léčby je dva roky, ale u vážnějších vad je delší.

Názorné video s posunem zubu, který vyrostl v patře na určené místo v zubním oblouku: ZDE

Názorné video a úpravou opačného skusu použitím obličejové masky: ZDE

Na léčbu fixními aparáty pojišťovny přispívají.

Dojde-li během léčby k poškození aparátu (uvolněný zámek, zlomený drátěný oblouk, ztráta zařízení přidávaných k fixnímu aparátu, opětovné lepení některých prvků aparátu), hradí tento materiál potřebný k dokončení léčby pacient dle aktuální cenové kalkulace! Buďte na své aparáty opatrní, dodržujte všechna doporučení. Ušetříte tak čas za neplánované návštěvy a peníze za nový materiál!

Spolupráce pacienta (rodičů pacienta)

je nezbytnou podmínkou ortodontické léčby. Je velmi důležité docházet k pravidelným kontrolám. Aparáty fixní vyžadují kontrolu každý měsíc nebo po 6 týdnech, aparáty snímatelné se kontrolují po 2 – 3 měsících. Jestliže se nedodržují termíny návštěv v ordinaci, aparát po delší době bez dozoru může mít i nežádoucí účinky, prodlužuje se léčba, případně může dojít i k poškození chrupu. Pokud nedodržujete návštěvy, je právem lékaře, i když není léčba dokončena, aparát sejmout a pacienta z léčby vyřadit.

Nejdůležitější podmínkou léčby je perfektní hygiena. Pacient si musí při léčbě fixním aparátem zvyknout nosit zubní kartáček neustále sebou – do školy, na kontroly, všude tam, kde bude jíst. Při nedostatečné hygieně dochází k zánětům dásní, odvápňuje se sklovina a na zubech vznikají trvalé skvrny nebo zubní kaz. Nedostatečná zubní hygiena je nejčastějším důvodem předčasného sejmutí fixního aparátu před dokončením léčby. Doporučujeme instruktáž o používání hygienických pomůcek k fixnímu aparátu u dentální hygienistky. Pokud jsou problémy s ústní hygienou po nasazení fixního aparátu a projeví se zánět dásní, je nutné docházet pravidelně na dentální hygienu až do úplného uzdravení dásní – tato péče není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Názorné video s instruktáží čištění zubů s fixními aparáty: ZDE

Dále je nutné počítat s určitou změnou stravovacích návyků. První dny po nasazení zubního aparátu jsou doprovázeny mírnými bolestmi vyvolanými tlakem na zuby. Tyto pocity jsou velmi individuální a netrvají déle než týden. Je-li to potřebné, lze podat i běžná analgetika.

Několik dní po nasazení aparátu by pacient měl konzumovat jen měkké potraviny. Potom je již možné konzumovat vše, vyjma tvrdých jídel, jako jsou např. oříšky, toasty, topinky, syrová mrkev, kedluben atd. Zeleninu a ovoce je potřeba krájet na menší kousky, případně i strouhat, stejně tak pečivo je nutné dělit na jednotlivá sousta, aby při jídle nedošlo ke stržení zámků. Naprosto vyloučeny jsou lepivé bonbóny, turecký med, žvýkačky, ale také okusování tužek, nehtů a jiných předmětů.

Retenční, neboli stabilizační fáze léčby

je neméně důležitou etapou, neboť výsledek léčení fixním aparátem je potřeba stabilizovat co nejdéle v konečné podobě. Pacienti tento fakt velmi často podceňují, což má za následek recidivu – to znamená návrat k původnímu stavu. Všechny zuby po ortodontické léčbě mají tuto tendenci, proto je nutné dosažený stav léčení udržovat dle pokynů lékaře. K tomuto udržení se nejčastěji používají retenční snímatelná rovnátka. Kromě toho se lepí na zadní stranu zubů tenký drátek, tzv. retainer, který zabezpečuje stabilizaci předních zubů. Jestliže dojde k jeho uvolnění, je potřeba dostavit se co nejdříve k opětovnému nalepení.

Je vždy potřeba počítat s dlouhodobým užíváním retenčních zařízení, protože jizvy po předešlých operačních zákrocích mohou vyvolávat tah měkkých tkání a může tak dojít k částečnému až úplnému návratu do původního nevyhovujícího postavení zubů. Někdy je potřeba počítat s udržováním retence dlouhodobě až celoživotně. Jestliže podceníte tuto fázi léčby a nedodržujete pokyny lékaře, stáváte se sami zodpovědnými za již zmíněné následky.

Ortodontická léčba je většinou nezbytná a není určena pouze k vyrovnání zubů, ale napomáhá vyřešit situaci, kdy v čelisti chybí některé zuby nebo zlepší závažnou poruchu skusu, navazuje na péči ostatních odborníků rozštěpového týmu.

U pacientů s velkou disproporcí čelistí a obličeje je potřeba řešit situaci nejen ortodonticky, ale i s pomocí operačního posunu čelistí – ortodontická léčba je vždy plánována vždy v úzké spolupráci s operujícím chirurgem.

Vždy je prováděna předoperační příprava pomocí rovnátek, následuje operace čelistí po ukončení růstu obličeje a ortodontické doléčení. Opět je potřeba aktivní spolupráce pacienta – pravidelné kontroly aparátu a perfektní hygiena úst. Bez spolupráce nelze dosáhnout dobrých výsledků a operace musí být většinou odložena.

Pokud je potřeba vyřešit mezery po nezaložených, případně ztracených zubech, je vždy konzultován implantolog a následně protetik. Oba odborníci navrhnou řešení, pacient zváží obě možnosti a podle jeho rozhodnutí je přizpůsobena léčba požadovanému cíli. Jak probíhá implantologická léčba společně s augmentací kosti čelistnístního oblouku (doplnění umělým materiálem) se můžete dozvědět z příspěvku Jany a Hynka Šibalových ZDE

Po ukončení ortodontické léčby a po případném nahrazení chybějících zubů v zubním oblouku je možné provést poslední korekční zákroky  – korekci jizev na horním rtu, korekce nosu atd., čímž se léčba uzavírá.

Vaše spolupráce, trpělivost a píle se vám vyplatí a odměnou vám bude právě hezký úsměv.

Přečtěte si teké: Orotodoncie v kostce, Péče o chrup dětí s rozštěpem, Co je to medový kaz

Objednávací kartičky našeho sdružení, které dostanete v ordinaci MUDr. Halačkové, ortodontky Rozštěpového centra Brno.

 Obrázky zdroj: vylecit.cz, rovnatka1.estranky.cz, perfect-smele.cz