LÉČBA ROZŠTĚPOVÝCH VAD OBLIČEJE V BRNĚ

Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny
detašované pracoviště Berkova 34, Brno – Královo Pole

Od současnosti k začátkům

2015
Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně je pracovištěBudova kliniky na vysoké úrovni s dlouhodobou tradicí sahající až do roku 1948. Je detašovaným pracovištěm FN U sv. Anny a sídlí na ulici Berkova 34. Poskytuje komplexní péči o pacienty s rozštěpovými vadami obličeje v Rozštěpovém centru, které je součástí kliniky. Moderní medicína při řešení rozštěpů vyžaduje úzkou spolupráci lékařů při poskytování multioborové péče a proto rozštěpové centrum sdružuje lékaře z oborů např. plastická chirurgieOšetřovna na dětském oddělení. Snímek z roku 2014. , ORL, foniatrie, logopedie, ortodoncie a další. Lékaři v rozštěpovém centru léčbu pacienta vzájemně konzultují, ke každému pacientovi je přistupováno individuálně. Za důležitou součást léčby je považována spolupráce s rodiči, později s pacientem samotným. Individuální přístup k pacientovi spolu s konzultacemi s lékaři dalších oborů a aktivní spolupráce rodičů a pacienta zajišťují kvalitní výsledek léčby. Rozštěpové centrum kliniky poskytuje komplexní a dlouhodobou péči pro co nejkvalitnější život.

2005
Po svém odchodu z Kliniky plastické chirurgie FN USA v roce 2003 začíná MUDr. Vokurková v roce 2005 ve FN Brno operovat ret u dětí s rozštěpovými vadami ihned po narození. Dochází tak k jakémusi roztříštění péče o pacienty ve spádové oblasti Brna a nastupuje období dvou názorových proudů na načasování první operace rtu, kdy Rozštěpové centrum kliniky zůstává stát pevně za mezinárodně preferovaným načasováním této operace na 3.Výzdoba pokoje pro kojence s doprovodem. měsíc života dítěte i přesto, že naprostá většina rodičů v ČR po roce 2010 volí operaci rtu po narození.

2001
Tým lékařů v oboru plastické chirurgie, který se věnuje léčbě rozštěpových vad je ve složení MUDr. Tomáš Výška primář, MUDr. Lucie Kučerová, MUDr. Zdeněk Dvořák, MUDr. Tomáš Mrázek a MUDr. Jitka Vokurková – lékaři s vyšší specializací. Kliniku vede Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., udržuje mezinárodní prestiž kliniky.

1995
Vedení kliniky převzal Doc. MUDr. Jiří Veselý, CSc. a primářem se stal MUDr. Tomáš Výška. Mikrochirurgické operační postupy byly a jsou běžným operačním postupem a Vstup k ambulancím ortodoncie a dětského lékaře kliniky z roku 2012.rozvinula se interdisciplinární spolupráce s poskytnutím možností krytí rozsáhlých defektů pro obor otolaryngologie, neurochirurgie, traumatologie, ortopedie. Dále se stala běžnou rekonstrukční chirurgie pro obor onkologie prsu. Byli vychováni noví lékaři, MUDr. Zálešák a MUDr. Molitor, kteří se později stali pokračovateli rozvoje plastické chirurgie ve FN Olomouc. Na dětské oddělení kliniky nastoupila MUDr. Eva Konvičková, dále MUDr. Petr Hýža, MUDr. Lucie Kučerová, MUDr. Pavel Novák a další. MUDr. Veselý stabilizoval tým léčící rozštěpové vady. Je jedním ze dvou pracovišť v České republice, které provádí celé spektrum výkonů včetně rozštěpů a mikrochirurgie a to jak u dětí, tak dospělých. Mezinárodní prestiž pracoviště se i nadále zvyšovala působením prof. Veselého v Itálii, kde byl hostujícím profesorem postupně na univerzitách La Sapineza v Římě, v Catanii, Perugii, Miláně a v Sassari. V těch letech stážovali na pracovišti Kliniky plastické a estetické chirurgie desítky zahraničních lékařů,Herna na dětském oddělení, která by si jistě zasloužila modernizaci. většinou z Itálie.

1990
Vedením kliniky byl pověřen MUDr. Doc. Jan Válek. Za jeho vedení se udržela těsná spolupráce s Úrazovou nemocnicí Na Ponávce, kde jako konziliář působil MUDr. Jiří Veselý, což vedlo k zavedení mikrochirurgických rekonstrukcí v traumatologii do rutinní praxe. Důležitým pokrokem a stabilizačním prvkem týmu bylo realizování privátní praxe v prostorách kliniky formou pronájmu sálů a ambulancí v mimopracovní době. Tato praxe je i nadále platná.

1984
Od roku 1984 vedl kliniku prof. MUDr. Ladislav Bařinka, CSc. S jeho jménem je spjato nové úsilí v replantační chirurgii a přes média tyto nové možnosti vešly do podvědomí široké veřejnosti. Byly zavedeny do praxe nejnovější operační postupy a to zejména na operace lymfedémů, rozštěpů rtů, odstátých boltců, Přístavba z roku 1984muskulokutánních lalokových plastik a další. Byla rovněž realizována přístavba nové budovy tvaru koule s velkým mikrochirurgickým sálem, JIP a audiovizuálním centrem. Na primářském místě se postupně vystřídali MUDr. Ota Novák, a MUDr. Zdeněk Herzan. Nastoupili MUDr. Tomáš Výška a MUDr. Vokurková, MUDr. Kučera, MUDr. Kučerová, MUDr.Stupka. Velký vliv na mezinárodní prestiž pracoviště měly operační kurzy lalokových plastik organizované se zástupci InstitutoNazionale per la RicercasulCancro v Janově po dobu 10 let 2x ročně.

1978
Byl přistavěn ambulantní trakt, neboť prostory k operativě, rehabilitaci a výzkumné práci již nedostačovaly. Byl podporován rozvoj nové disciplíny plastické chirurgie a to mikrochirurgie. Byla provedena první úspěšná replantace amputovaného prstu v ČSSR. Nastoupili noví lékaři, MUDr. Marta Králová, MUDr. Ota Novák, MUDr. Václav Smrčka, psycholožka Eva Dungelová, MUDr. Miroslava Chobolová, dětská lékařka MUDr. Alena Váchová. Vědecký program výzkumu vaziva vedla Doc. Pospíšilová, CSc. V raných 80. letech nastoupili noví lékaři, MUDr. Moravec, MUDr. Mrázek, MUDr. Dražan, MUDr. Veselý, MUDr. Brychta. Popáleniny byly přesunuty do prostor VÚT na Ponávce pod vedením MUDr. Michálka, se kterým odešel i Dr. Pavel Brychta.

1963
Prof. Karfík odchází do Prahy na místo prof. Buriana. Jeho nástupcem jako přednosta kliniky v Brně se stává prof. Vojtěch Kubáček, CSc. Primářem se stává MUDr. Jiří Krenar. Budova kliniky byla přestavena. Lékaři MUDr. Jaroslav Jakubík, MUDr. Jan Válka, MUDr. Alois Němec se v 70. letech zabývali experimentální mikrochirurgií. Do jejich týmu se v experimentální praxi zapracoval tehdy student Jiří Veselý.

1958
Oddělení plastické chirurgie se mění na kliniku – KPCH a stává se součástí Lékařské fakulty, v té době Purkyňovy univerzity v Brně. V pozdější fázi vedení prof. Karfíka nastoupil na kliniku Dr. Krenar a Dr. Hasman, který přišel z Plzně. Dále nastoupil Dr. Josef Pěnkava jako vedoucí stomatologické ordinace, který do této doby docházel na kliniku jen několikrát týdně z polikliniky na Dobrovského.
Vznik kliniky bylo oceněním desetiletého působení doc. Karfíka v Brně a bylo spojeno s jeho jmenováním profesorem. Základní koncepci pro své působení v Brně bylo postupné vybudování rozsahem činnosti podobné kliniky, jakou vybudoval prof. Burian po mnohaletém úsilí. Po ústupu popáleninové problematiky z přednostní pozornosti byla na toto místo zařazena rozštěpová problematika a prakticky všechny děti s rozštěpem byly operovány v Brně. Na klinice byla dobudována stomatologická ordinace a stomatologická laboratoř a byly vydány pokyny jak a kdy děti do Brna odesílat. Dalším důležitým zájmem oddělení plastické chirurgie bylo léčení závažného poranění rukou a léčení Dupuytrenových kontraktur.

1956
V prvé době své existence se ústav obzvláště zabýval problematikou léčení popálenin a získané zkušenosti publikoval v knize Chirurgické léčení popálenin doc. Holubec a doc. Karfík ve SZN.
Při Ústavu plastické chirurgie bylo zřízeno vysunuté pracoviště VÚT s tím, že se postupně změní na malou popáleninovou stanici ve 2. poschodí na východním okraji budovy. Od tohoto plánu bylo později upuštěno a popáleninové oddělení bylo pod patronací prof. Karfíka zřízeno v Ostravě.

1954
V nemocnici začíná pracovat MUDr. Ladislav Bařinka, který nastoupil hned po své promoci v Brně.

1952
Došlo ke spojení s fakultní nemocnicí v Brně (KÚNZ) jako jejího detašovaného pracoviště. Vedoucí dětského oddělení na KPCH v Brně byla dr. Karfíková, dětská lékařka, manželka přednosty nemocnice.

1949
Byl zahájen provoz zcela samostatného zdravotnického zařízení, které dostalo název Juranova nemocnice. Ředitelem nemocnice byl pověřen prof. Karfík, jeho zástupcemSanatorium MUDr. Jana Navrátila v Berkově ulici (celkový pohled). Snímek z rodinného archívu Ing. Františka Navrátila. byla MUDr. Chytilová, která přišla z Úrazové nemocnice v Brně. Dalšími lékaři byli Dr. Kubáček – chirurg (dříve pracoval u prim. Sázavského), Dr. Šlesingr – zubní lékař (dříve na zubní klinice v Brně), dále Dr. Vašulín, Dr. Medřický, Dr. Gailia tito tři postupně odcházeli na jiná pracoviště.

1948
Prof. Václav Karfík na výzvu prof. Františka Buriana, přednosty Kliniky plastické chirurgie v Praze na Vinohradech odešel do Brna a založil zde oddělení plastické chirurgie. Převzal budovu Navrátilova sanatoria a po celý podzim probíhala za jeho vedení přestavba a úpravy sanatoria.

Zdroj:
http://www.plasticka-chirurgie-berkova.cz/historie/
http://www.fnusa.cz/files/plastika60let.pdf

Napsat komentář