Kristýna Pipalová – diplomová práce

Analýza vlivu orofaciálních rozštěpů na pragmatickou jazykovou rovinu u dospělých osob

ÚVOD

Téma orofaciálních rozštěpů je v dnešní době stále aktuální. Zejména proto, že incidence této vrozené vývojové vady se nesnižuje a je jednou z nejnápadnějších kongenitálních vad vůbec. Je proto důležité, aby se mezi intaktní jedince zvýšila informovanost o orofaciálních rozštěpech. Vzhledem k moderním technologiím prenatální diagnostiky a celkovému zkvalitnění péče o jedince s touto vrozenou vývojovou vadou, by nemělo téma orofaciálních rozštěpů zůstávat tabu. Včasnou a mezioborovou spoluprací, která je poskytována, tak dosahují jedinci postiženi touto vadou ve vysokém procentu velmi kvalitního života. Teoretická část diplomové práce obsahuje tři kapitoly, které jsou zaměřeny na orofaciální rozštěpy, na důsledky, které mohou rozštěpové vady způsobovat. Teoretická část vychází z analýzy odborné literatury a dalších zdrojů. První kapitola se zabývá terminologií orofaciálních rozštěpů, jejich klasifikací, etiologií a symptomatologií. Ve druhé kapitole jsou uvedeny důsledky rozštěpových vad, jako je velofaryngeální dysfunkce a palatolálie, vady estetického rázu a psychosociální důsledky. V kapitole je věnována pozornost i vlivu orofaciálních rozštěpů na všechny jazykové roviny s akcentem na pragmatickou jazykovou rovinu. Třetí kapitola je obsahově zaměřena na diagnostiku a terapii orofaciálních rozštěpů, dále pak na lékařskou a speciálně pedagogickou péči o osoby s tímto postižením. V empirické části diplomové práce je prezentován kvalitativní výzkum, který vychází z rozhovorů s dospělými osobami s rozštěpovou vadou. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv měl orofaciální rozštěp na pragmatickou jazykovou rovinu. Jakým způsobem je rozštěp ovlivnil, zda se u nich objevily některé z důsledků. V rámci výzkumu bylo zjišťováno i to, jakým způsobem byla vedena péče o jedince s rozštěpovou vadou, kteří absolvovali léčbou v dřívějším období, kdy terapie i diagnostika nebyly na tak kvalitní úrovni jako dnes. Zda se potýkali s negativními dopady na svoji osobnost, na řečovou složku, ale také, jestli mělo toto postižení vliv na ostatní členy rodiny a jejich rodinné prostředí. Diplomová práce je zpracována monografickou procedurou. Ve výzkumné části diplomové práce bylo využito kvalitativní šetření: za použití metod a technik, konkrétně záměrným pozorováním, konverzační analýzou, případovými studiemi a analýzou polostrukturovaných rozhovorů se šesti osobami s diagnózou orofaciální rozštěp včetně doslovných transkriptů rozhovorů. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat vliv orofaciálních rozštěpů na pragmatickou jazykovou rovinu. K této analýze řeči byly využity metody pozorování, případové studie jednotlivých klientů a polostrukturovaný rozhovor. Zvláště pak je důležité, aby se o tomto postižení více mluvilo, aby nebylo bráno jako tabu, vzhledem k modernímu a multidisciplinárnímu, individuálnímu přístupu, který jedince s touto vývojovou vadou dokáže plně začlenit do sociálního prostředí s minimálními negativními důsledky. V závěru kapitoly jsou shrnuty výsledky výzkumného šetření a doporučení pro praxi.

Diplomovou práci si můžete stáhnout zde: Pipalova Kristyna diplomova prace

Napsat komentář