Sdružení Linka bezpečí a Šťastný úsměv pomáhají dětem, které se narodily s rozštěpem obličeje, projít léčbou s úsměvem

Z výpovědí dospělých a dospívajících, kteří se narodili s rozštěpem obličeje, často vyplývá, že se tato vada stává terčem posměchu spolužáků na základních i středních školách, výjimečně i vysokých. Děti mohou být pro svůj handicap vyřazovány z kolektivu, šikanovány… Jako rodiče bychom takovýchto situací a problémů naše děti rádi ušetřili a své děti na vstup „do světa“ se snažíme dobře připravit. Každý přeci chceme, aby naše děti prožily dětství šťastné a na školní léta vzpomínaly pozitivně.

Co však dělat, když naše snaha nevyjde a dítě se ze školy vrací s pláčem? Šťastný úsměv se obrátil na Sdružení Linka bezpečí s prosbou o spolupráci. Tuto spolupráci jsme díky vstřícnosti a pochopení ze strany Sdružení Linka bezpečí zahájili krátkým rozhovorem, který přinášíme po stručném představení tohoto sdružení.

Sdružení Linka bezpečí

Jak vyplývá ze samotného názvu organizace, sdružení bylo založeno v roce 1994 za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/home.asp

K naplňování poslání Linky bezpečí slouží následující linky krizové intervence, které Sdružení provozuje:

 • Linka bezpečí
  • na telefonním čísle 116 111 je dostupná kdykoliv, zdarma a anonymně
  • je určena pro děti do 18 let a pro studenty denní formy studia do 26 let.
  • E-mailová poradna Linky bezpečí: pomoc@linkabezpeci.cz (odpovídáme do tří pracovních dnů)
  • Chat Linky bezpečí: chat.linkabezpeci.cz
 • Rodičovská linka
  • Telefonická poradna je otevřena každý pracovní den v odpoledních hodinách na čísle 840 111 234. Jedná se o bílou linku, u níž je hovor účtován zvýhodněným tarifem 1,60Kč/min. včetně DPH. A také na čísle 606 021 021.
  • Je určena pro rodiče, pedagogy, dospělé osoby, které řeší problém s dítětem
  • E-mailová poradna Rodičovské linky: pomoc@rodicovskalinka.cz (odpovídáme do tří pracovních dnů)

 

 

ROZHOVOR PRO ŠŤASTNÝ ÚSMĚV

 

Dočetla jsem se o Vašem projektu Linka bezpečí ve vaší třídě, který si klade za cíl nenucenou formou zapojit děti do řešeni jejich problémů a ještě více přiblížit Linku bezpečí dětem. Jak může pomoci tento projekt dětem, které jsou ve třídě odstrkovány nebo i šikanovány?

Cílem projektu Linka bezpečí ve vaší třídě je seznámit děti s možnými způsoby řešení jejich problémů či náročných situací, a zvýšit jejich informovanost o odborných službách.Přímá práce s dětmi probíhá dvě vyučovací hodiny. První hodina je věnována tématu, které si děti samy vyberou, a druhá hodina děti seznamuje s odbornými službami, kterých můžou při řešení náročné situace využít, včetně Linky bezpečí.  Díky tomu, že si děti samy vybírají téma, které je zajímá, můžeme tak reagovat na jejich aktuální potřeby.  Děti mohou vybírat ze sedmi následujících témat – Já a virtuální svět;  Vztahy a problémy v rodině; Láska, dospívání a já; „Depka“ aneb Když se mi nedaří; Bití, ubližování dětem; Jinakosti, odlišnosti, handicapy a Sebepoškozování.

Dosavadní zkušenosti s dětmi, které se zúčastnily projektu, jsou velmi dobré. Děti se aktivně zapojují do hledání různých forem řešení, mají velký zájem dozvědět se víc informací o Lince bezpečí, což se ukazuje i v obrovském množství otázek, na které se ptají.

 

Probíhal tento projekt pouze v roce 2011, kdy byl spuštěn, nebo není časově omezen?

Tento projekt odstartoval v roce 2011 díky podpoře MŠMT a v roce 2012 pokračuje dál. Pokud se nám v dalších letech podaří získat pro tento projekt finanční prostředky, určitě ho budeme dále rozvíjet. Do května 2012 se Linky bezpečí ve vaší třídě účastnilo více než 2000 dětí.

 

Má-li rodič podezření, že dítě má ve škole problém se spolužáky, není přijato kolektivem, případně je i šikanováno, může se na Vaše sdružení obrátit o pomoc, a jak taková pomoc vypadá v praxi? Případně koho se má obrátit,když je škola k  problému laxní s tendencí o bagatelizaci?

Rodiče nebo pedagogové se mohou obrátit na Rodičovskou linku, která funguje na čísle 840 111 123 v pracovní dny v odpoledních hodinách. Na Rodičovské lince pracují odborníci, kteří mají bohaté praktické zkušenosti z oblasti výchovného a rodinného poradenství. Kromě konkrétních informací o šikaně a možnostech řešení směrem ke škole mohou rodiče na této lince probrat také to, jak s dítětem v těchto situacích komunikovat. Pokud škola na podnět k řešení šikany nereaguje, je možné se obrátit na zřizovatele školy nebo Českou školní inspekci.

 

Použiji slova Prof.PhDr.ZdeňkaMatějčeka, CSc. „Smát se lidem s vážným postižením se nesrovnává s dobrými mravy. To se prostě nedělá. Ale smát se lidem s handicapem jenom lehkým, a zvláště tělesně neobratným, to patří ke společenskému bontonu.“ Můžete nám na základě svých zkušeností poradit, jak mohou rodiče ovlivnit to, aby jejich dítě, řekněme s kosmetickou vadou, lehkým handicapem, nebylo terčem posměchu?

Je důležité od útlého věku posilovat zdravé sebevědomí dítěte. Jak rodiče, tak děti by měli postupně pracovat na přijetí odlišnosti, což probíhá v každém vývojovém období dítěte jinak. V tom případě se vyplácí úzká spolupráce se školou, především s třídní učitelkou, která může už od první třídy reflektovat a korigovat jednání spolužáků a tím vytvářet bezpečné a akceptující klima pro všechny.

 

 

Děkujeme za cenné informace a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 

 

Na otázky Šťastného úsměvu odpovídal Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

 

Napsat komentář