Plastickým chirurgem 60 let

Prof. MUDr. Ladislav Bařinka DrSc. se narodil 1.7.1927 v obci Dolní Studénka. Je Ladislav Bařinkavýznamný plastický a rekonstrukční chirurg, emeritní přednosta Kliniky plastické chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. V Brně. Na detašovaném pracovišti fakultní nemocnice v ulici Berkova 34 pracoval od roku 1955 až do roku 1992 a v letech 1984 – 1992 byl přednostou kliniky. „Berkovka“ už za jeho působení poskytovala centralizovanou komplexní péči pro rozštěpové pacienty na vysoké úrovni.

Měl velmi těžké mládí, jak sám řekl při příležitosti získání čestného občanství v jeho rodné obci. Ve 14 letech byl totálně nasazen na práci v Šumperku a do 18 let byl nasazen ještě jednou. Teprve po skončení 2. světové války se mohl věnovat studiu. V roce 1955 úspěšně ukončil lékařské studium na Masarykově universitě v Brně a nastoupil jako lékař ve Státním ústavu pro plastickou chirurgii.Ústav pro plastickou chirurgii vznikl přestavbou nemocnice a v roce 1958 se stal detašovaným pracovištěm Fakultní nemocnice s poliklinikou u svaté Anny a současně klinickým zařízením. Ladislav Bařinka nastoupil do ústavu v době, kdy ho vedl MUDr. Václav Karfík a pod jeho vedením složil v roce 1958 první atestaci ze všeobecné chirurgie. V roce 1959 byl jmenován odborným asistentem na klinice plastické chirurgie a v roce 1961 složil druhou atestační zkoušku z plastické chirurgie u profesora MUDr. Františka Buriana.
Ladislav Bařinka začal brzy po nástupu do ústavu publikovat v odborných časopisech. Pro své novátorské postupy v oboru byl pozván v roce 1964 ke stáži na klinické pracoviště plastické chirurgie v Innsbrucku a poté v roce 1966 do ChurchilHospital Oxfordské univerzity. Obhájil kandidátskou dizertační práci s problematikou kamptodaktyliaa stal se CSc. V roce 1968 pracoval na plastickém departementu MoutVernonHospital v Londýně. Odtud byl pozván při příležitosti 100. výročí Manhattanské nemocnice do USA, kde přednášel své nové postupy při rekonstrukci boltce. Po návratu obhájil v roce 1969 tuto práci a byl jmenován docentem plastické a rekonstrukční chirurgie. V roce 1979 obhájil doktorskou práci o léčbě lymfedémů a se stal doktorem věd. V roce 1982 byl jmenován profesorem pro plastickou chirurgii.
Od roku 1984 Ladislav Bařinka vedl kliniku plastické chirurgie. Na klinice významně podporovalrozvoj nové disciplíny v chirurgii,obor mikrochirurgie. Zavedl do praxe zkušenosti z roční stáže v Londýně a nejnovější operační postupy. Byly to mimo jiné i nové postupy při operaci vrozených vývojových vad obličejových rozštěpů. V letech 1987-89 byl nově vybudován operační sál pro mikrochirurgické výkony, jednotka intenzivní péče a audiovizuální centrum pro výuku stážistů. Od roku 1988 po dobu deseti let pořádala klinika ve spolupráci s InstitutoNazionale per la RicersasulCancro v Janově operační kurzy lalokových plastik na kadáverech, kterými prošlo na 200 zahraničních stážistů, z nichž mnozí jsou dnes přednosty významných italských plasticko-chirurgických pracovišť. S velkou energií řídil kliniku a za jeho vedení bylo v ní vybudováno moderní replantační a audiovizuální centrum pro rozvoj mikrochirurgických disciplín. Kliniku plastické chirurgie vedl do roku 1992.

Po skončení 42-letého působení na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně vybudoval kliniku plastické chirurgie v Tishreenhospital v Damašku. Po návratu ze Sýrie pracoval několik let úspěšně v soukromém ambulantním zařízení, předával svoje zkušenosti a svoje znalosti dalším lékařům. Během své 60-leté praxe provedl přes 40 000 operací na českých i zahraničních klinikách. Je autorem 22 patentů V ČR a spoluautorem 3 světových patentů.

Během aktivního působení na Klinice plastické chirurgie byl členem v Československé společnosti plastické chirurgie i členem německé společnosti IPRAS a DAM (Deutschspracgigearbeitsgemeinschaftfur mikrochirurgie der periferennervenundgefesse). Svoje zkušenosti a odbornosti publikoval ve více než 100 vědeckých pracích, napsal dvěmonografie.Práce byly přeloženy a vydány v německém i anglickém jazyce. Celoživotní zkušenosti shrnul v knize Plastická a rekonstrukční chirurgie (vydání plánováno na 2015/2016, vydavatel Masarykova univerzita).

Ladislav bařinka 2012
Za celoživotní práci na rozvoji plastické chirurgie byl v roce 2012 Ladislav Bařinka oceněn medailí za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Medaili Za zásluhy obdržel z rukou prezidenta republikyk příležitosti jeho významného jubilea, 85. výročí narození.

Jak vnímali a hodnotili Ladislava Bařinku jeho pacienti? Byl to trpělivý lékař odborník na svém místě, který je vždy vyslyšel. Znal jejich zdravotní stav a poskytoval pacientům nejen profesionální péči, ale i tolik potřebnou lidskou oporu během léčby.

Zpracovala: Jana Šibalová

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Ba%C5%99inka
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/statni-vyznamenani-pro-ctyri-ceske-lekare-467492
http://vyznamneosobnosti.cz/ladislav-barinka/
http://www.plasticka-chirurgie-berkova.cz/historie/
http://www.fnusa.cz/files/plastika60let.pdf
http://ricmanice.cz/formular/zpravodaj_2_2013_def.pdf
https://www.muni.cz/media/docs/1106/katalog_AW1516_web.pdf strana 24

Napsat komentář