Na cestu k zápisu

Důležitou povinností rodiče je jít s dítětem k zápisu – tam musí všechny děti, které oslaví 6. narozeniny do 31. 8. příslušného roku. Tyto děti tedy všechny absolvují zápis a v září nastoupí do školy nebo dostanou odklad.

Máte-li tedy doma budoucího prvňáčka, určitě přemýšlíte nad tím, jestli je na školu dost zralý. Orientačně by dítě podle dětských psychologů mělo zvládnout následující věci:

1. motorika
2. kreslení
3. sebeobsluha
4. společenská pravidla
5. pravo-levá orientace
6. zraková paměť
7. sluchové dovednosti
8. rytmika
9. správná výslovnost
10. vyprávění

Motorika a sebeobsluha
Předškolák by měl umět skákat po jedné noze, skákat přes švihadlo, chytat a házet míč, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou nebo písničkou, udržet rovnováhu (při hře na sochy), přeskočit překážku.
„Pokud jde o jemnou motoriku a grafomotoriku, je důležité zvládat správné držení tužky – to ideálně nacvičíte pomocí trojbokých pastelek,“ říká Markéta Frývaldská, psycholožka Pedagogicko-psycholgické poradny pro Prahu 9.
Dítě by mělo umět nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník, trojúhelník. Mělo by ovládat i rovné střihání nůžkami, lepení, navlékání korálků a stavění věže z kostek. Důležité je, aby ruka byla při všech činnostech správně uvolněná. Cvičit byste měli také správné sezení při práci u stolu.
S motorikou úzce souvisí i sebeobsluha. „Sem patří dovednosti jako oblékání, zapínání zipu, knoflíků a patentů, zavazování tkaniček, používání příboru,“ vypočítává Frývaldská. Dále osobní hygiena, tedy samostatné používání toalety, mytí rukou, čištění zubů, česání. Kromě toho by mělo dodržovat základní společenská pravidla, jako je pozdrav, prosba, poděkování nebo vykání dospělým.

Kde je pravo a kde levo
Budoucí prvňák by měl zvládat pravo-levou orientaci, měl by umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy, což bude potřebovat například při čtení písmen p, b a d. Pokud mu toto rozlišování dělá problémy, může to signalizovat dyslexii.
Se zrakovým vnímáním souvisí i zraková paměť – proto hrajte pexeso, Kimovu hru, hledejte změny na obrázku, dítě by také mělo umět dokreslit, co na obrázku chybí. Zrakovou analýzu a syntézu, tedy rozpoznávání a skládání částí celku, trénujte s puzzly.

Sluchové dovednosti
Dítě by mělo umět rozeznat zvuky a určit jejich směr. Mělo by umět „odfiltrovat“ vedlejší zvuky, například ruch ulice, a soustředit se jen na to nejdůležitější, třeba lidskou řeč. Mělo by rozlišovat jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově, ty by mělo umět vytleskat, a identifikovat první (případně poslední hlásku ve slově).
Nácvik této dovednosti začínejte se slovy začínajícími a končícími na souhlásku. Mezi šestým a sedmým rokem by také mělo zvládnout rozpoznat dlouhé a krátké hlásky a měkké a tvrdé slabiky (di-dy).

Ráčkování dovoleno
Správná sluchová analýza je nezbytná pro rozvoj řeči. Váš předškolák by měl umět 10923095_666255383484396_1089235534_ovyslovovat všechny hlásky, výjimkou, která se obvykle promíjí, je r a ř. Pokud je neumí, měli byste rozhodně zamířit k logopedovi. (Děti s rozštěpovou vadou obličeje k logopedovi pravděpodobně již pravidelně docházejí. Pokud u nich špatná výslovnost přetrvává a usuzujete, že by mohla by bránit jejich nástupu do školy, doporučujeme tento problém konzultovat s logopedem a případně v pedagogicko psychologické poradně.)
V době nástupu do školy by dítě mělo znát zhruba 2 500 slov. Musí vědět, jak se jmenuje, kde bydlí a kolik mu je let, nezaměňuje pojmy včera a zítra a dokáže zopakovat dvojverší. Je schopno reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vašeho vyprávění, tak obrázků.

Nepropadejte panice
„Je docela možné, že vaše dítě některé z těchto věcí ještě nezvládá. To ovšem není důvod k odkladu a k panice,“ ubezpečuje rodiče Markéta Frývaldská. „Od zápisu do nástupu do školy zbývá ještě zhruba šest měsíců a to je dlouhá doba. Během ní se váš potomek může ještě opravdu hodně naučit.“

Odklad školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky není nic formálního a automatického a ani to nelze udělat jenom na základě přání rodičů, kteří si třeba chtějí prodloužit relativně klidné období školky o další rok, nebo si myslí, že dítěti takto prodlouží dětství, když ho nechají ještě rok ve školce. Na jedné straně je nezralé dítě ohroženo selháním a neúspěšností ve školním prostředí a na straně druhé je možné u zralého dítěte „propásnout“ vhodný okamžik, kdy je připravené začít se učit, a když v této době do školy nenastoupí, jeho zájem o ni a o učení se sníží.
O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. 5. příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku. K odkladu je vždy potřeba vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), nebo dětského lékaře. Nestačí tedy žádost rodičů, nebo potvrzení ze školky. Vyjádření školky je důležitým podkladem pro rozhodnutí v poradně nebo u lékaře, ale samo o sobě nestačí.

Dříve do školy
Pokud je naopak přáním rodičů přihlásit svoje dítě do školy dříve, mohou se také zúčastnit zápisu s dítětem, které oslaví šesté narozeniny do 31. 12. 2015, ale k zahájení školní docházky potřebují rovněž vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, která potvrdí, že dítě je zralé zahájit školní docházku předčasně.

Nejsou-li si rodiče jistí, zda je jejich dítě zralé, je dobré postupovat takto:
– Oslovit MŠ a vyžádat si informace od paní učitelky.
– Pokud i MŠ vyjádří pochybnosti o zralosti dítěte, objednat se do pedagogicko-psychologické poradny, kde dítě odborně vyšetří.
– Požádat o vyjádření nebo doporučení odborníky, v jejichž péči už dítě je.
– Informovat ZŠ u zápisu o pochybnostech o připravenosti dítěte na školu, případně předat zprávu z poradny a dalších odborníků.
Rozhodnutí není dobré odkládat na poslední chvíli. Objednací termíny do poradenských zařízení bývají v době kolem zápisu obsazené a také dítě samo potřebuje vědět, zda do školy půjde či nikoli.

Článek připraven ze zdrojů: http://ona.idnes.cz/co-ma-umet-dite-nez-nastoupi-do-skoly-dvw-/deti.aspx?c=A130114_164130_deti_job, http://www.vasedeti.cz/skolka/zs/rozhodujeme-o-prvni-tride-nebo-o-odkladu-povinne-skolni-dochazky/
Foto: archív Šťastného úsměvu

Napsat komentář